Üretici Satıcı Sözleşmesi

Genel Şartlar

Satıcılara sunulan seçmeli hizmetlerden oluşan, içerisinde Toplasepeti.com Satış ve  Toplasepeti.com elektronik pazarlama ve  Lojistik Hizmeti seçenekleri bulunan Topla Sepeti Elektronik Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Sözleşmesi‘ne hoş geldiniz.

İŞBU SÖZLEŞME, – www. Toplasepeti.com ‘a ilişkin – HİZMETLERE BELİRLİ BİR HESAP VEYA HESAPLAR ARACILIĞIYLA ERİŞMENİZİ VE BUNLARI KULLANMANIZI DÜZENLEYEN ŞART VE KOŞULLARI İÇERMEKTE VE SİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME (“SİZ”) İLE Toplasepeti elektronik ticaret ve pazarlama ltd şti ‘nin tüm hisselerine sahip olduğu iştiraki, TOPLASEPETİ.COM ARASINDA BİR SÖZLEŞME (“SÖZLEŞME”) OLUŞTURMAKTADIR. HİZMETLERE KAYIT YAPTIRDIĞINIZDA VEYA HİZMETİ KULLANDIĞINIZDA, SİZ (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) KAYDOLDUĞUNUZ VEYA Toplasepeti.com  ile BAĞLANTILI OLARAK KULLANDIĞINIZ HER BİR HİZMETE İLİŞKİN HİZMET ŞARTLARININ VE PROGRAM POLİTİKALARININ DA DAHİL OLDUĞU İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINIZI KABUL
ETMEKTESİNİZ.

İşbu Sözleşmede kullanılan, “biz”“bizi” ve ” Toplasepeti.com “ sözcükleri, geçerli olan Hizmet Şartlarında ismi bulunan Topla Sepeti şirketini ve”siz” sözcüğü de (başvuru sahibinin bireysel olarak bir Hizmet için kaydolması veya bir Hizmeti kullanması halinde) başvuru sahibini veya (bir işletme olarak bir Hizmet için kaydolma veya bir hizmeti kullanma halinde) başvuru sahibinin çalışanı olduğu veya temsil ettiği işletmeyi ifade eder. Büyük harf ile yazılmış olan sözcükler, aşağıdaki Tanımlar‘da yer alan anlamlara sahiptir. Bu Genel Şartlar ile geçerli Hizmet Şartları ve Program Politikaları arasında uyuşmazlık olması halinde, Genel Şartlar geçerli olacaktır ve geçerli Hizmet Şartları, Program Politikalarına amir olacaktır.

1.    Üye Olunması

Üye olma sürecine başlamak için, bir veya daha fazla Hizmete ilişkin olarak kayıt sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Hizmetler için kayıt yaptırmak veya Hizmeti kullanmak suretiyle, Toplasepeti.com ‘un ve/veya Toplasepeti.com ‘un bağlı şirketlerinin çalışanlarının sözlü veya yazılı şekilde yaptıkları beyanlara dayanarak hareket etmediğinizi ve bu hizmeti kendinizin yapmış olduğu araştırma ve değerlendirmelere dayanarak tercih ettiğinizi teyit etmiş olursunuz. Tarafların Hizmetlerden faydalanabilmesi, geçerli mevzuat uyarınca tarafların hukuka uygun şekilde sözleşme akdedebilmelerine ve sözleşmenin tarafı olabilmelerine bağlıdır (örneğin, belirli bir Toplasepeti.com İnternet Sitesi reşit olmayanların Hizmetleri kullanmasına izin vermeyebilir). Başvurunuzda kendinizin (veya işletmenizin) adını, adresini, telefonunu ve e-posta adres bilgileri ile talep edeceğimiz diğer bilgileri sunmanız gerekmektedir. Temin  ettiğiniz kişisel verileriniz Toplasepeti.com Gizlilik Bildirimi uyarınca işlenecektir.

2.    Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Ödenmesi

Size yapacağımız tüm ödemeler, Banka Hesabınıza havale edilecektir. sizin bize ödemeniz gereken (masraf ödemesi veya başka bir ad altındaki) meblağları (a) size yapacağımız ödemelerden mahsup etmek ya da (b) bize ödemeniz gereken meblağlar için size fatura kesmek arasında tercih yapmak için yetkilendirmektesiniz. Size fatura kestiğimiz takdirde, faturalanan meblağları ilgili faturayı alır almaz ödemeniz gerekecektir. Aksi düzenlenmiş olmadıkça, işbu Sözleşmede öngörülmüş olan tüm meblağlar Türk Lirası olarak yapılacaktır. Hatalı veya mükerrer işlem tespit ettiğimiz takdirde, size ilerde ödemekle yükümlü olduğumuz meblağlardan mahsupta bulunarak, sizden hukuka uygun bir yöntemle ödeme yapmanızı talep ederek sizden geri ödeme alma hakkımızı saklı tutmaktayız; ancak bu durum, sizin böyle bir meblağı ödemenizin gerekip gerekmediği veya bu ödemenin vadesinin gelip gelmediğiyle ilgili olarak Toplasepeti.com’a karşı iyi niyetle uyuşmazlık iddiasında bulunma hakkınızı sınırlamayacaktır. İşbu Sözleşmeyle bağlantılı eylemlerinizin ve/veya ifalarınızın müşteri şikâyetlerine, geri ödemelere veya sair taleplere yol açabileceği kanaatine vardığımız takdirde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Sözleşme kapsamında size yapmamız gereken veya sair nedenlerle vadesi gelmiş olan ödemeleri, (a) askıya almanın başlangıç tarihinden sonraki doksan (90) günlük sürenin sona ermesi ile veya (b) Sözleşmeyle bağlantılı eylemleriniz ve/veya ifanız hakkındaki inceleme(ler)in tamamlanmasından hangisi daha önce gerçekleşirse o zamana kadar geciktirebiliriz ve ödeme yapmayı askıya alabiliriz. Hesabınızın dolandırıcılık veya sair hukuka aykırı eylemde bulunmak amacıyla kullanılmış olduğunu tespit edersek, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ödemeleri ve para havalelerini kalıcı olarak durdurabiliriz. Banka hesaplarımızın bakiyeleri üzerinden faiz ödenecek olması halinde, bu faizin bir kısmı işbu Sözleşme kapsamındaki hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi için geçen süreden kaynaklanıyor olsa da, bu faizlerin tamamı üzerinde hak sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz.

Nezdimizde asgari bir meblağ veya Sözleşme tahtındaki ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi güvence altına almak için ayrı bir meblağ (“İhtiyati Fon”) bulundurmanızı talep edebiliriz. Bu İhtiyati Fon, size Hizmet sunarken oluşabilecek risklerimizi karşılamak üzere bizim tarafımızdan veya Hizmeti sunmak üzere kullandığımız üçüncü kişiler, işlemciler veya finans kuruluşları tarafından belirlenecektir. Bu İhtiyati Fon herhangi bir zamanda artırılabilir, azaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu İhtiyati Fonu, Satış Gelirlerinizden, talebimiz üzerine bize gönderilen meblağlardan veya Sözleşme tahtında size ödenmesi gereken meblağlardan karşılayabileceğimizi kabul etmektesiniz. Ayrıca, bize, iştiraklerimize veya diğer müşterilere borçlu olduğunuz meblağları, size önceden haber vermeksizin, bu İhtiyati Fondan çekme veya karşılama yetkisini bize vermektesiniz.

3.    Süre ve Fesih

İşbu Sözleşmenin süresi, bir Hizmetten faydalanmak için yaptırdığınız kaydın tamamlandığı tarihte başlayacak ve işbu Sözleşme aşağıda belirtilen şekilde sizin veya bizim tarafımızdan feshedilene kadar devam edecektir. Siz, herhangi bir zamanda herhangi bir Hizmeti kullanımınızı, e-posta, Bize Ulaşın Formu, veya sair yöntemler aracılığıyla derhal sona erdirebilirsiniz. Biz herhangi bir Hizmeti kullanımınızı veya bu Sözleşmeyi tercihen 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak sona erdirebiliriz. Hizmetleri kullanmanızı şu hallerde derhal askıya alabilir veya sonlandırabiliriz: (a) Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmiş ve bu ihlalin telafisini talep eden bildirimi aldıktan sonraki 7 gün içerisinde bu ihlali telafi etmemiş olmanız halinde; ancak bu ihlalin bizim üçüncü kişilere karşı sorumlu olmamıza neden olması halinde, yukarıda belirttiğimiz 7 günlük telafi süresini kendi makul takdirimizle kısaltabilir veya kaldırabiliriz; (b) hesabınızın aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetler için kullanılmış olması veya kontrollerimizin söz konusu faaliyetler için kullanılabileceğini tespit etmesi halinde, veya (c) Hizmetleri kullanmanızın diğer satıcılara, son kullanıcılara veya Toplasepeti.com ‘un yasal menfaatlerine zarar vermesi veya kontrollerimizin söz konusu zararın verilebileceğini tespit etmesi halinde. Böyle bir sonlandırma veya askıya alma durumunda; bu bilginin incelemeyi veya aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyeti önlemeyi tehlikeye düşüreceğine veya emniyet tedbirlerimizi aşmanıza sebep olacağına inandığımız haller haricinde; e-postayla veya benzer yöntemlerle derhal bildirimde bulunacak, bu durumun nedenlerini ve buna itiraz etme seçeneklerini açıklayacağız. Bu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, aksi açıkça belirtilmediği takdirde, işbu Sözleşme altındaki tüm ilgili haklar ve borçlar derhal sona erecektir, ancak (d) fesihten önce yaptığınız işlemlerle ve fesihten önce veya feshin bir sonucu olarak tahakkuk eden borçlarla bağlantılı olan tüm borçlarınızı ifa etmekten sorumlu olacaksınız, ve (e) işbu Genel Şartların 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 ve 17. Maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

4.    Lisans

Sizin her türlü materyallerinizi, hizmetler veya diğer Toplasepeti.com  ürün veya hizmetleri için kullanmamızı ve sayılan bu haklar için Toplasepeti.com ‘un bağlantılı varlıklarının işletmecilerine alt lisans vermemiz için bize fikri ve sınai haklarınızın süresi boyunca geçerli olmak üzere ücretsiz, münhasır olmayan, dünya çapında geçerli bir hak ve lisans vermektesiniz; ancak bu hak ve lisans, bizim de markalarınızın sizin sunduğunuz formunu (sunum amaçlı olarak gerekli olduğu ölçüde markaların boyutlarının göreceli oranları aynı kalacak şekilde değiştirilmesi hariç olmak üzere) değiştirmediğimiz ve materyallerinizin belirli kullanımlarının (Toplasepeti.com  İnternet Sitesi veya geçerli hizmet yoluyla size sağlanan standart işlemleri kullanarak bunu sizin yapamadığınız hallerde) kaldırılması yönündeki taleplerinize uyduğumuz müddetçe geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Materyallerinizi geçerli mevzuata uygun olarak sizden veya bağlı şirketlerinizden lisans almaksızın kullanabildiğimiz hallerde sizin izniniz olmadan kullanma hakkımızı (telif hakları hukuku uyarınca adil kullanım, marka hukuku uyarınca referans kullanımı veya üçüncü bir kişiden alınan geçerli bir lisans gibi) engellemeyecek veya zedelemeyecektir.

5.    Beyanlar

Her bir taraf, (a) bir işletmeyse, işletmenin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş, mevcudiyetini sürdüren ve itibar sahibi bir işletme olduğunu; (b) işbu Sözleşmeyi akdetmek, işbu Sözleşme kapsamındaki borçları ifa etmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki hakları, lisansları ve yetkileri vermek için gereken her türlü hakka, ehliyete ve yetkiye eksiksiz olarak sahip olduğunu; (c) diğer tarafa veya iştirakine sunduğu her bilginin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini, Mevzuatın tamamına riayet edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.    Tazmin Taahhüdü

6.1 Tazmin yükümlülüğünüz. (a) Geçerli mevzuatı ihlal etmenizden; (b) Ürünlerinizin satışa sunulması, satılması, siparişlerin gönderilmesinden ( Toplasepeti.com  Lojistik Hizmetine atfedilen durumlar hariç), para iadesi, siparişlerin iptal edilmesi, Ürünlerin iadesi veya bunlarda değişiklik yapılmasından, Materyallerinizden ve bu sayılanların herhangi biri tarafından bir Fikrî Mülkiyet Hakkının ihlali veya ihlali iddiasından ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan yaralanmalar, can kaybı (yaralanma veya can kaybına Toplasepeti.com ‘un sebep olmadığı takdirde) ve mal kayıplarından da dâhil olmak üzere Ürünlerinizden; (c) Vergileriniz ve ödevlerinizden veya Vergilerinizin tahsil edilmesi, ödenmesi ya da tahsil edilememesi veya ödenmemesinden veya vergi kayıt yükümlülükleriniz veya ödevlerinizin yerine getirilmemesinden; veya (d) beyan ettiğiniz hususların fiilen ihlal edilmesinden veya belirli göstergelere dayanarak iddia edilen ihlalinden kaynaklanan nedenlerden veya bunlar dolayısıyla ortaya çıkabilecek her türlü üçüncü kişi taleplerini, zarar, ziyan, uzlaşma, maliyet, masraf veya sair yükümlülük (avukatlık ücretleri de dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere) hakkında Toplasepeti.com ‘un ve görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (her biri “Talep” olarak anılacaktır) savunmayı ve bu Taleplerden ari tutmayı ve Toplasepeti.com ‘a, görevlilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine bu Talepleri tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

6.2 Toplasepeti.com ‘un tazmin yükümlülükleri. 

Toplasepeti.com, sizi ve çalışanlarınızı, görevlilerinizi ve yöneticilerinizi (a) Toplasepeti.com ‘un geçerli kanunlara riayet etmemesi; ya da (b) bir Toplasepeti.com ‘da bulunan mağazasının işletilmesinin üçüncü kişilere ait fikrî mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı hakkındaki iddialardan kaynaklanan üçüncü kişi Taleplerine karşı savunacak, koruyacak, tazmin edecek ve bunlardan ari tutacaktır.

6.3 Süreç. 

Tazmin edilen bir Talebin bizi olumsuz yönde etkileyecek olması halinde, geçerli hukukun izin verdiği kadarıyla, ilgili hukuki işlemlere masraflarını kendimiz karşılayarak ihtiyari olarak katılabiliriz. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın iznini önceden yazılı şekilde almaksızın, tazmin edilen bir Talep hakkında bir mahkeme kararı alınmasına veya sulh olunmasına izin vermeyecektir, ancak bu iznin verilmesinden makul olmayan şekilde imtina edilemez ve taraflardan her biri, söz konusu talep sadece kendisine yöneltildiği ve sadece kendisini etkilediği takdirde sulh olabilir.

7.    Sorumluluğun Sınırlandırılması

Her bir taraf kasıtlı suiistimal veya ağır kusur sonucu katlandıkları zararlar için sorumlu olacaktır. Hafif kusur durumunda, taraflar sadece (a) ölümden doğan zararlar, bedensel zararlar veya sağlığa verilen zararlardan; veya (b) esaslı bir sözleşmesel yükümlülüğün yerine getirilmemesinden tipik olarak doğan öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır.

8.    Sigorta

Eğer Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti yoluyla sattığınız Ürünlerden elde ettiğiniz brüt satış hasılatı birbirini izleyen üç (3) ay içerisinde her bir ayda geçerli Sigorta Sınırını aşıyorsa, veya biz talep ettiysek, izleyen otuz (30) gün içerisinde, Sürenin geri kalanı için masrafı size ait olmak üzere asgari olarak Toplasepeti.com İnternet Sitesi ile bağlantılı ürün sorumluluğu, bedensel zarar sorumluluğu da dâhil olmak üzere ilgili Toplasepeti.com İnternet Sitesindeki işlerinizin yürütülmesi ile bağlantılı olarak doğmuş veya doğmakta olan yükümlülükleri kapsayan olay başına/toplam Sigorta Limitleri bulunan üçüncü kişi sorumluluk sigortası yaptıracaksınız ve poliçenizde (poliçelerinizde) Toplasepeti.com  ve haleflerini ek sigortalılar olarak belirteceksiniz. Talep edersek, bize işbu Madde 8 altındaki teminat kapsamını belgeleyen sigorta belgelerini şu adrese göndereceksiniz: İçerenköy Mahallesi Alan aldı caddesi yalçın sokak No:4-A/B Ataşejir İstanbul Türkiye ve bir kopyasını: [email protected] a ileteceksiniz.

9.    Vergiye İlişkin Hususlar

Hizmet kullanımınız Türkiye Cumhuriyeti vergi kanunlarına tabidir. İlgili tüm vergi kanunlarına uyacaksınız ve vergi makamına karşı her türlü yükümlülüğünüzü tam ve zamanında yerine  getireceksiniz Taraflar arasında, ilgili tüm vergi beyannamelerinin sunulması ile birlikte Vergilerinizin tamamının tahsil edilmesini ve ödenmesinin sorumluluğu size ait olacaktır. Toplasepeti.com bu tür satışlardan doğan hiçbir KDV veya diğer bir vergiyi tahsil etmekle ödemekle veya beyan etmekle yükümlü değildir. Aksinin belirtildiği halle haricinde, sizin işbu Sözleşme uyarınca ödeyeceğiniz ücretlere katma değe vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergiler dâhil değildir v sizin bu meblağlar üzerinden tahakkuk ettirilen ve ödenmesi gereken tü vergileri ödemeniz gerekmektedir. Kanunun veya bir idarenin bizim sizden katm değer vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergileri tahsi etmemizi gerekli kılması halinde, siz bu vergileri bize ödemekle yüküml olacaksınız. Sizin tarafınızdan ödenecek tüm ücretle ve harçlar, Türkiye içindeki veya dışındaki herhangi bir devlet veya verg dairesi tarafından uygulanabilecek KDV ve uygulanabilir satış vergisi dâhi olmak üzere yürürlükteki vergi ve harçların dışındadır. Vergi kimlik numaranı dâhil sizden talep edeceğimiz ve Vergilerinizi sizden tahsil etme yükümlülüğümüzü olup olmadığını anlamamızı sağlayacak makul bilgileri bize temin edeceksiniz Yasal olarak herhangi bir satış, kullanım veya benzeri işlem vergisinde muafiyet hakkınız varsa, bize her bir vergi yargı bölgesi için yasal olara yeterli vergi muafiyeti sertifikalarını sağlamaktan sorumlusunuz. Verg muafiyeti sertifikalarını, bu sertifikaları aldığımız tarihten sonr hesabınızda gerçekleşen masraflara uygulayacağız. Kanunen bir indirim ve tevkifat yapılması gerektiği halde, bizi bu hususta bilgilendirerek, elimiz geçen net miktarın, bir indirim veya tevkifat yapılması gerekmeseydi eld edecek olduğumuz tutara eşdeğer olmasını sağlayacak miktardaki ek ödemeler yapacaksınız. Ek olarak, indirilen ve tevkif edilen tutarların, ilgili verg makamına ödendiğini gösterir belgeleri bize sağlayacaksınız.

10.  Gizlilik ve Kişisel Veri

Hizmetlerden faydalanırken Gizl Bilgiler elde edebilirsiniz. Sözleşmenin süresi boyunca ve sona ermesinde sonraki 5 yıl süresince: (a) ilgili müşteri tarafından sahip olunan müşter kişisel verileri haricindeki Gizli Bilgilerin tamamını münhasıran Toplasepeti.com  ‘un mülkiyetinde olmaya devam edeceğini, (b) sizin ve iştiraklerinizin Gizli Bilgileri sadece Hizmetlere katılmanız için makul olduğu ölçüde kullanacağınızı, (c) hukuki bir yükümlülüğü yerine getirme zorunluluğunuz dışında Gizli Bilgileri herhangi bir gerçek kişiye, şirkete veya sair üçüncü kişiye doğrudan veya (bir üçüncü şahıs aracılığıyla da dâhil olmak üzere) dolaylı olarak açıklamayacağınızı ve iştiraklerinizin açıklamamasını sağlayacağınızı (d) Gizli Bilgilerin işbu Sözleşmede açıkça izin verilen haller dışında kullanılmasını veya ifşa edilmesini engellemek için makul tüm önlemleri alacağınızı ve (e) Gizli Bilgileri yalnızca Hizmetlere katılmak için veya (vergi gibi) yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek için kullanılması gerektiği sürece saklayacağınızı ve her durumda bu tür bilgileri sona erme üzerine veya yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için gerekmediği zaman sileceğinizi kabul etmektesiniz. Bu cümle, Gizli Bilgileri, üzerinizde yargı yetkisi bulunan devlet mercileri ile asgari gereklilikler çerçevesinde ve devlet mercileri ile paylaşılan bilginin gizlilik niteliğini belirtmek koşulu ile paylaşmanızı
engellememektedir. Önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın Hizmetler hakkında basın açıklaması yapmanız, ismimizi, markalarımızı veya logomuzu (tanıtım materyallerinde dahi) kullanmanız ya da aramızdaki ilişkiyi olduğundan farklı şekilde veya olmayan özellikler ekleyerek açıklayamazsınız.
Toplasepeti.com Markasını sadece, Ticari Marka Kullanım Talimatlarında açıklanan şekilde kullanabilirsiniz ve önceden bizden yazılı izin almaksızın adımızı, markalarımızı veya logolarımızı Ticari Marka Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen herhangi bir şekilde (tanıtım materyallerinde kullanım da dâhil olmak üzere) kullanmanız yasaktır. Hizmetler aracılığıyla toplanan herhangi bir müşteriye ait kişisel verinin veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz.

Siz, siparişlerin gönderilmesi için kesin surette gerekli olan müşteri kişisel
verisinin veri sorumlususunuz ve bu kişisel verileri (iletişim bilgileri dâhil
olmak üzere) siparişlerin gönderilmesi veya Hizmet ile bağlantılı olarak
müşteri hizmeti sağlanması dışındaki bir amaçla kullanamazsınız. Genel olarak,
bu kişisel verileri uygulanan hukuka aykırı herhangi bir şekilde
kullanamazsınız. Müşterilerin kişisel verilerini her daim (yukarıda bahsi geçen
5 yıllık dönem müşterilerin kişisel verileri için uygulanmaz) gizli tutmanız
gerekmektedir.

11.  Mücbir Sebep

Makul olarak kontrolümüzün dışındaki
nedenler, olaylar veya sair hususlar nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki
herhangi bir yükümlülüğümüzü ifa etmekte geciktiğimiz veya ifa etmediğimiz
takdirde, bu gecikmeden veya ifa etmemeden dolayı sorumlu olmayacağız.

12.  Taraflar Arasındaki
İlişki

Hem siz, hem de biz bağımsız yüklenici
sıfatını taşımaktayız. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, taraflar arasında
bir ortaklık, ortak girişim, acentelik, franchise ilişkisi, satış temsilciliği
veya istihdam ilişkisi tesis edecek şekilde yorumlanmayacaktır.
Topla Sepeti Online Pazarlama A.ş , Toplasepeti.com
 ‘da Satış Hizmetini ticari temsilci
sıfatıyla sunmaktadır.
Topla Sepeti Online Pazarlama A.ş, Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmetini gerçekleştirirken ticari temsilci
olarak hareket ettiği için,
Toplasepeti.com ‘a, Satış Gelirlerini
adınıza alıcılarından tahsil etme yetkisi vermektesiniz ve alıcının, Satış
Gelirlerini
Toplasepeti.com ‘a ödenmesi üzerine,
Alıcı’nın Satış Gelirlerine ilişkin size olan borcunun ödenmiş kabul
edileceğini ve alıcının size karşı Satış Gelirlerini ödeme yükümlülüğünün sona
erdiğini kabul etmektesiniz . Bizim adımıza teklif veya beyanda bulunma ya da
yapılan teklif veya beyanları kabul etme yetkiniz bulunmamaktadır. İnternet
sitenizde veya başka şekillerde, işbu maddede yer alan hususlarla çelişecek
herhangi bir beyanda bulunamazsınız. İşbu Sözleşme, sizin ve bizim aramızda
münhasır bir ilişki tesis etmeyecektir. İşbu Sözleşmede açıkça veya zımnen
belirtilen hiçbir şey, işbu Sözleşmenin tarafları dışındaki herhangi bir Kişiye
hukuka veya hakkaniyete dayanan herhangi bir hak, başvuru yolu veya talep hakkı
sağlamayı  amaçlamamaktadır ve bu tür bir
hak, başvuru yolu veya talep hakkı sağlayacak şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu
Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer alan beyanların, garantilerin, taahhütlerin,
koşulların ve hükümlerin tamamı sadece ve münhasıran
Toplasepeti.com ‘a, size, ilgili müşterilere veya satıcılara
yöneliktir. Sizin ve bizim aramızdaki ilişkide, sizin adınıza kullanmamıza izin
verdiğiniz üçüncü kişilere ait hizmet veya özelliklerin kullanılmasıyla
bağlantılı geçerli kullanım şartlarına uyma yükümlülüğü de dâhil olmak üzere
tüm yükümlülüklerden siz sorumlu olacaksınız.

13.  Tavsiyeler ve Diğer
Bilgiler

Sizin veya iştiraklerinizden birinin Toplasepeti.com İnternet Sitesi veya Hizmeti (bağlantılı her türlü
Teknoloji de dâhil olmak üzere) hakkında tavsiye, yorum, fikir, iyileştirme
veya sair geri bildirim veya materyal sunmayı tercih etmeniz halinde bize,
geçerli hukukun gerekli ve yetkili kıldığı ölçüde, bunlarla bağlantılı hakların
korunma süresi boyunca tavsiyeleriniz üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve
çıkarlar için gayri kabil-i rücu, telif ücretine tabi olmayan ve dünya çapında
geçerli bir lisans vermektesiniz. İdari makamların talepleri için işbirliğinde
bulunmak, sistemlerimizi ve müşterilerimizi korumak ve işimizin ve
sistemlerimizin bütünlüğünü ve çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli veya uygun
olduğunu düşündüğümüz, kullanıcı iletişim bilgileri, IP adresleri, trafik
bilgileri, kullanım geçmişleri ve kullanıcıların yayınladıkları içerikler gibi
bilgilere erişebilir ve bu bilgileri ifşa edebiliriz.

14.  Değişiklik

Sözleşmedeki değişiklikler için, Madde
17 uyarınca en az 15 gün öncesinden bildirimde bulunacağız.

Ancak: (a) hukuki veya düzenleyici ya da
dolandırıcı eylemleri ve suiistimali önlemek için veya güvenlikle ilgili
nedenlerle; (b) Hizmetlerin mevcut özelliklerini değiştirmek veya bu hizmetlere
ek özellikler eklemek için (bunun Hizmetleri kullanımınızı ciddi şekilde ve
olumsuz yönde etkilemediği durumlarda); veya (c) güvenli olmayan, uygunsuz veya
rahatsızlık verici olarak değerlendirdiğimiz ürünleri kısıtlamak için
Sözleşmeyi herhangi bir zamanda derhal geçerli olacak şekilde  değiştirebiliriz. Bu değişiklikleri size Madde
17 uyarınca bildireceğiz.

Bu Sözleşmede işbu Madde 15 uyarınca
yapılan değişikliğin geçerli olduğu tarihten sonra Hizmetleri kullanmaya devam
etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bir değişikliği
kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanmayı bırakacağınızı ve Madde 3’te
belirtildiği üzere Sözleşme’yi feshedeceğinizi kabul etmektesiniz.

15.  Parola Güvenliği

Size sunduğumuz her parolayı, sadece
Süre boyunca Hizmetleri kullanmak, İşlemlerinizi elektronik olarak kabul etmek
ve tamamlanan İşlemlerinizi incelemek amacıyla
Toplasepeti.com
 tedarikçi kullanıcı girişi (veya
sunduğumuz diğer araçlara) erişmek amacıyla kullanabilirsiniz. Parolanızın
güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca size aittir. Parolanızı (işbu Sözleşme
uyarınca hesabınızı veya kullanmak için yetkilendirdiğiniz üçüncü kişiler dışındaki)
üçüncü kişilere açıklamanız yasaktır ve şifrenizle yapılacak kullanımların veya
eylemlerin sorumluluğu yalnızca size ait olacaktır. Parolanızın başkalarının
eline geçmesi halinde, parolanızı derhal değiştirmek zorundasınız.

16.  Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer
alan hüküm ve koşulların tamamı, Mal satımına İlişkin sözleşmeler  dışında kalan tüm maddeler Türkiye Cumhuriyeti
 kanunlarına tabidir. Sizin Hizmetleri
kullanmanızla veya işbu Sözleşmeyle alakalı her uyuşmazlık, münhasır olmamak
üzere İstanbul Anadolu yakası  mahkemelerinde karara bağlanacaktır. İşbu
Sözleşmeyi, önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın, kanuna dayanmak
suretiyle veya sair şekillerde temlik edemezsiniz. Bu maddeyi ihlal eden tüm
temlikler veya sair devirler batıldır, ancak
Toplasepeti.com
bir bildirimde bulunarak, işbu Sözleşme’yi, tamamen veya kısmen, bu
Sözleşme uyarınca yaptığınız devir veya temlikin yürürlük tarihinden önce doğan
yükümlülükleriniz için sorumlu kalmaya devam etmeniz koşuluyla İştiraklerinize
temlik edebilirisiniz. Bu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerimizi: (a)
bir birleşme, konsolidasyon, devralma, varlıklarımızın tamamının veya esaslı
bir kısmının satışı veya benzeri bir işleme ilişkin olarak, veya (b) kurumsal
bir yeniden yapılandırma kapsamında herhangi bir İştirake bu Sözleşmeyi temlik
edebiliriz; ve bu gibi bir temlik üzerine geçerli olacak şekilde, temlik alan
Toplasepeti.com  nezdinde bu
Sözleşmenin tarafı yerine geçecektir. Bu sınırlamaya tabi olmak üzere, işbu
Sözleşme tarafları ve taraflarının külli ve cüzi halefleri için bağlayıcı
olacak, onların menfaatlerine hizmet edecek ve onlar aleyhine icra
edilebilecektir. Bir veya birden fazla bağlı şirketimiz vasıtasıyla işbu
Sözleşme kapsamındaki edimlerimizi ifa edebilir veya işbu Sözleşme kapsamındaki
haklarımızı kullanabiliriz.

Toplasepeti.com
, doğru olmayan ilanlara, yanlış kategorilerde gösterilen, yasadışı olan
veya geçerli Program Politikalarının sair şekillerde yasakladığı ürünlere
erişimi ya da bu ürünlerin sunulmasını kısıtlamak için her türlü İşlemi derhal
askıya alma, Hizmetlere erişimi engelleme veya kısıtlama ve başka önlemler alma
hakkını saklı tutmaktadır.

Toplasepeti.com
 bu Sözleşme altında size
bildirimlerini veya değişikliklerin ilgili olduğu geçerli
Toplasepeti.com  Services
internet sitesinde (örneğin hesabınızdan erişilebilen Pazaryeri Geliştirici
internet sitesinde) değişiklik gönderileri yaparak, size bir e-posta bildirimi
yollayarak veya benzer şekillerde yapacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki
Toplasepeti.com ‘u ilgilendiren bütün bildirimleri ve sair
yazışmalarınızı, e-posta, Bize Ulaşın formu veya benzer yollarla Satış Ortağı
Destek ekibimize yapmak zorundasınız. İlanlarınız, satışlar ve Hizmetler
hakkında elektronik olarak veya diğer ortamlarda da sizinle iletişim
kurabiliriz ve siz de, sizinle bu tür iletişim kurulmasına izin vermektesiniz.
E-posta adreslerinizi  güncelleyerek
değiştirebilirsiniz. E-posta adreslerinizin doğru olmasını sağlamak için bu
adresleri (ve yasal isminizi, adresinizi ve telefon numaranızı) gereken
sıklıkta güncelleyeceksiniz.

İşbu Sözleşmedeki bir hükmün hukuka
aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle icra edilemez sayılması halinde, söz
konusu hükmün bu şart ve koşullardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve bu
durum geri kalan hükümlerin geçerli ve icra edilebilir oluşunu
etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme, Hizmetler ve burada açıklanan Sözleşme konusu
hakkında taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önce veya
aynı zamanda yapılmış olan diğer tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların ve
mutabakatların yerini alır.

Tanımlar

Aşağıdaki terimler işbu Sözleşmede kullanıldıklarında aşağıdaki anlamlara
sahiptirler:

Toplasepeti.com ‘un Bağlantılı
Varlıkları”
, bir Topla Sepeti internet sitesi dışında, bir Topla Sepeti internet
sitesinin ve/veya herhangi bir Topla Sepeti internet sitesinde sunulan ürün
veya hizmetlerin birleştirildiği, satışa sunulduğu, pazarlandığı, reklamının
yapıldığı veya açıklandığı diğer internet sitelerini, cihazları, hizmetleri,
özellikleri veya diğer çevrimiçi portalları veya herhangi bir medya çeşidini
ifade eder.

Toplasepeti.com İnternet Sitesi”, Topla Sepeti Online
Pazarlama  San. Tic. A,ş ifade eder.

” Toplasepeti.com İnternet Sitesi Ülkesi”, Türkiye’yi ifade
eder.

“Gizli Bilgiler”, bizimle, Hizmetlerle veya Toplasepeti.com müşterileriyle ilgili
olan genel kamuoyu tarafından bilinmeyen, raporlar, öngörüler ve Hizmetlerle
ilgili diğer bilgiler, (müşterilerin kişisel bilgileri dışında) sattığınız
ürünlerden, fiyatlardan, satışlardan, hacimlerden ve işlem zamanından oluşan
ürünlerinizin satışından kaynaklanan veriler haricinde Hizmetlerden elde edilen
veriler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli müşteriler için
tanımlayıcı veya benzersiz herhangi bir bilgiyi içeren bilgi; ve Hizmetlerle
ilgili teknik veya operasyonel spesifikasyonlar anlamına gelir. İşbu Sözleşme
nezdinde müşterilerin kişisel verileri her zaman Gizli Bilgi niteliğini
haizdir.

“İçerik”, geçerli Mevzuat kapsamında telif hakkına tabi
eserleri ve veri tabanı hakları uyarınca korunan içeriği ifade eder.

“Kapsam Dışı Ürünler”, uygulanabilir olduğu ölçüde Toplasepeti.com İnternet Sitesi için
Kategori, Ürün ve İçerik Kısıtlamaları’nda belirtilen ürünleri veya ürün
kalemlerini ifade eder.

“Sigorta Limitleri”, 5.000 TL’yi ifade eder.

“Sigorta Sınırları” 5.000 TL’yi ifade eder.

“Fikrî Mülkiyet Hakkı”, patentleri, telif haklarını,
Markaları, alan adlarını, manevi hakları, ticari sırlar üzerindeki hakları
yahut Kanunlardan doğan sair fikrî mülkiyet haklarını ve yan ve bağlantılı
hakları ifade etmekte olup, bunların tescil edilmesi, yenilenmesi ya da ihlali
veya suiistimali hakkında dava açılmasına ilişkin tüm hakları da kapsar.

“Mevzuat/Kanun/Hukuk”, yetkili yargı alanındaki bir idari
makamın hali hazırda yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan
bir kanununu, tüzüğünü, yönetmeliğini, kuralını, lisansını, ruhsatını, mahkeme
kararını, kararını veya sair şartını ifade eder.

“Para Birimi”, Türk Lirasını ifade eder.

“Sipariş Bilgileri”, Toplasepeti.com İnternet Sitesi
üzerinden sattığınız Ürünleriniz hakkında size sunduğumuz sipariş ve kargo
bilgilerini ifade eder.

“Kişi”, bir gerçek kişiyi, anonim şirketi, limited şirketi, ortaklığı, idari
makamı, derneği, ortak girişimi, birimi ya da ayrı bir tüzel kişiliği olsun
veya olmasın, ayırt edilebilen sair kuruluşu ifade eder.

“Program Politikaları”, bulunan tüm politikaları ve Program Politikaları sayfasında
bulunan program şartlarını ifade eder.

“Satış Hasılatı”, İşlemlerinizden herhangi biri
sırasında alıcıların geçerli
Toplasepeti.com İnternet Sitesi
üzerinden ödedikleri brüt satış hasılatını ifade etmekte olup Alış Fiyatını,
tüm sevkiyat, ambalajlama ve hediye paketi ücretleri ve sair ücretleri,
vergileri ve gümrük vergilerini kapsar.

“Hizmet”, Toplasepeti.com ‘un İnternet Sitesinde sunduğu aşağıdaki
hizmetlerden her birini ifade eder:
Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmetini, Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ve
sunduğumuz bağlantılı diğer hizmetleri ifade eder.

“Hizmet Şartları”, burada belirtilen Toplasepeti.com ‘da her bir Hizmete
özgü olan ve geçerli olan Hizmet için kayıt yaptırmayı veya Hizmeti kullanmayı
tercih ettiğiniz gün itibarıyla işbu Sözleşmenin parçası haline gelen hizmet
şartlarını ve daha sonra bu şartlar üzerinde yapmaya yetkili olduğumuz
değişiklikleri ifade eder.

“Teknoloji”, (a) herhangi bir ülkenin Kanunlarına göre korunan
veya korunması mümkün olan her türlü fikirleri, prosedürleri, süreçleri,
sistemleri, operasyon yöntemlerini, kavramları, ilkeleri ve buluşları; (b) ara
yüzleri, protokolleri, terim listelerini, kitaplıkları, yapılandırılmış XML
formatlarını, özellikleri, gramerleri, veri formatlarını ve diğer benzeri
materyalleri ve (c) yazılımları, donanımları, kodları, teknolojileri ve diğer
işlevsel kalemleri ifade eder.

“Marka”, Kanunlar kapsamında korunan veya korunabilecek her türlü markayı, hizmet
markasını, ticari takdim şeklini (“görünüş ve hissiyat” da dâhil
olmak üzere), ticari unvanı, diğer logo ve işaretleri ve diğer kaynak veya
işletme ayırt etmeye yarayan işaretleri ifade eder.

” Toplasepeti.com İnternet Sitesi”, ana alan adı www.toplasepeti.com veya www.toplasepete.com adresinde yer
alan internet sitesini ve bu siteden sonra oluşturulacak veya bu sitenin yerini
alacak diğer internet sitelerini ifade eder.

“Materyalleriniz”, sizin veya iştiraklerinizin Toplasepeti.com ‘a ve Toplasepeti.com ‘un bağlı şirketlerine
sunduğunuz veya bu kişiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğiniz tüm
Teknolojileri, Markalarınızı, İçeriği, Ürünlerinize ilişkin bilgileri,
verileri, materyalleri ve diğer kalemleri ve bilgileri ifade eder.

“Ürününüz”, a) Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmeti
üzerinden satış için ilana sunduğunuz; veya (b) sağladığınız veya
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti
aracılığıyla işlediğiniz her ürün veya hizmeti ifade eder.

“Satış Kanallarınız”, sizin veya bağlı şirketlerinizden her
birinin fiziksel mağazalar dışında ürünlerinizi satışa sunduğunuz veya sattığınız
tüm satış kanallarını ve diğer yöntemleri ifade eder.

“Vergileriniz”, (i) Hizmetler üzerinden, Hizmetler
vasıtasıyla veya Hizmetler hakkında ürün veya hizmetlerin reklamının yapılması,
satışa sunulması veya satılmasıyla; (ii) Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya
dolaylı bir şekilde bir ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında
sunulduğu ürün veya hizmetlerle ya da (iii) sizin veya bağlı şirketlerinizin,
mal veya hizmet sağlayan Kişilerin ya da sizin, bağlı şirketlerinizin veya bu
Kişilerin çalışanlarının, temsilcilerinin, yüklenicilerinin veya
temsilcilerinin Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bir
ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında sunulduğu eylem veya
ihmalleriyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen veya tahsil edilmesi veya
ödenmesi gereken tüm katma değer, satış, kullanım, gider, ihracat ve ithalat
vergilerini ve rüsumlarını ve diğer vergi ve rüsumları ifade eder. Ayrıca
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti
Şartları için de kullanıldığı için, işbu tanımlı ifade aynı zamanda (a) Sizin
Ürünleriniz ve size ait olan ve
Toplasepeti.com tarafından depolanan
ürünlerin envanterlerinin saklanması, paketlenmesi; veya (b)
Toplasepeti.com tarafından sizin
Ürünleriniz için
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti Şartları gereğince lojistik, kargo, hediye paketine sarma
ve diğer işlemler ile bağlantılı olarak
Toplasepeti.com veya herhangi bir
iştirakine tahakkuk edilen veya bunlar tarafından tahsil edilebilir olan vergi
türlerini de ifade etmektedir.

“Markalarınız”, (a) markalaştırma amacıyla yazılı
olmayan şekilde ve (b) ürüne özel bilgilerden veya materyallerden ayrı olarak
(ve bunlara herhangi bir surette dâhil edilmeden) bize sunduğunuz Markalarınızı
ifade eder.

“İşleminiz”, Bir Toplasepeti.com İnternet Sitesi
üzerinden Ürününüzü/Ürünlerinizi satmanızı ifade eder.

Toplasepeti.com İnternet Sitesi’nde Satış Hizmeti Şartları

Toplasepeti.com İnternet Sitesi’nde Satış Hizmeti  İnternet
Sitesi üzerinden bazı ürünleri ve hizmetleri satmak amacıyla ilan vermenize
imkân tanıyan bir Hizmettir.
Toplasepeti.com İnternet Sitesi’nde
Satış,
Topla sepeti online pazarlama san. Tic. A.ş  tarafından işletilmektedir.

Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmeti Şartları, Services İş Çözümleri Sözleşmesi’nin (“İş Çözümleri
Sözleşmesi”
 veya “Sözleşme”), bir parçasını teşkil etmektedir; ancak aksi özel
olarak belirtilmediği müddetçe, sadece
Toplasepeti.com ‘da Satışa
katılmanızla ilgilidir ve buna uygulanır. Bu
Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmeti
Şartlarında (
Toplasepeti.com ‘da Satış Tanımları da dâhil olmak üzere) tanımlanmadıkça,
büyük harfle yazılan tüm terimler, kendilerine İş Çözümleri Sözleşmesinde
verilen anlamlara sahip olacaklardır.

S-1. Ürün İlanlarınız ve Siparişler

S-1.1. Ürünler ve Ürün Bilgileri. İlgili Program Politikalarına
uygun olarak,
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde satış amacıyla ilan vermek üzere sunduğunuz her bir ürün
veya hizmet için Gerekli Ürün Bilgilerini, doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacak
ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için bu
bilgileri derhal güncelleyeceksiniz. Malzemelerinizin, Ürünlerinizin (paketleme
de dâhil olmak üzere), bunların
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
satışa sunulmasının ve daha sonra satılmasının (yaş sınırı, minimum işaretleme
ve etiketleme şartları dâhil olmak üzere) geçerli Mevzuata uygun olmasını,
müstehcen (geçerli Program Politikalarımızda açıkça izin verilen haller
haricinde), aşağılayıcı veya edebe aykırı içerikler içermemesini ve üçüncü
kişilere ait telif haklarını, markaları, tasarımları, veri tabanlarını veya
diğer hakları ihlal etmemesini de sağlayacaksınız. Ürünlerinizin angarya
yoluyla ya da mahkûmların veya çocuk işçilerin kullanılarak üretilmediğini,
imal edilmediğini, monte edilmediğini veya paketlenmediğini beyan etmektesiniz.
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde Hariç Tutulan Ürünler hakkında bilgi veremezsiniz, Hariç
Tutulan Ürünleri satmak amacıyla ilan veremezsiniz,
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
kullanılmak üzere URL İşareti sunamazsınız veya URL İşaretlerinin
kullanılmasını talep edemezsiniz.
Toplasepeti.com İnternet Sitesine
koyduğunuz her bir ürün için, söz konusu ürünün hangi bölgeden veya ülkeden
gönderileceğini bize bildirmeniz gerekmektedir.

S-1.2. Ürün İlanları, Ürünlerin Ticaretinin Yapılması ve Siparişlerin
İşlenmesi.
 Ürünlerinize ilişkin olarak, ilgili Toplasepeti.com ‘da Satışa sunulma
tarihinde,
Toplasepeti.com  İnternet Sitesinde,
Ürünlerinizin satışı amacıyla ilan vereceğiz ve İş Çözümleri Sözleşmesi’ne
uygun olarak (
Toplasepeti.com ‘la Bağlantılı Varlıklar ya da Toplasepeti.com İnternet Sitesindeki
veya
Toplasepeti.com İnternet Sitesiyle bağlantılı diğer işlevler, özellikler, reklamlar veya
programlar vasıtasıyla ticaret ve tanıtım da dâhil olmak üzere) Ürünlerinizin
ticaretini yapacak ve tanıtımını yapacağız. Alışveriş yapanların Ürünlerinize
ve/veya satıcı sıfatıyla size not vermelerini sağlayan mekanizmalar
kullanabiliriz ve
Toplasepeti.com bu notları ve geri bildirimleri halka açık bir şekilde sunabilir. Her bir
İşleminizle ilgili olarak size Sipariş Bilgilerini sunacağız.
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
yapılan Satışlar ile bağlantılı Satış Hasılatı, işbu Hizmet Şartlarına uygun
olarak Hesabınıza ödenecektir.

S-1.3. Kargolama ve Kargo Hazırlık Ücretleri. Toplasepeti.com İnternet Sitesi
üzerinden veya
Toplasepeti.com  İnternet Sitesi
vasıtasıyla satılan fakat
Toplasepeti.com  Lojistik Hizmeti ile gönderilmeyen Ürünleriniz
için, kargolama ve kargoya hazırlık ücretlerini, eğer uygulanıyorsa,
Toplasepeti.com İnternet Sitesindeki
standart işlevlerimize ve kategorilere ve ilave olarak
Toplasepeti.com  İnternet Sitesindeki Program
Politikalarında yer alan kargolama ve kargoya hazırlık ücreti politikaları
aracılığıyla ve bunlara uygun uygun olacak şekilde tespit edeceksiniz.
Toplasepeti.com  Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünleriniz
için lütfen
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti Şartlarını okuyunuz.

S-1.4. S-1.4 Kredi Kartı Dolandırıcılığı. İşlemlerinizle bağlantılı olarak
meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığından (diğer bir deyişle, üçüncü bir
kişinin kredi kartı bilgileri çalınarak veya yetkisiz olarak kullanılarak
yapılan satın almalardan) doğan riski biz üstleneceğiz; dolandırıcılıkla ilgili
diğer tüm riskler ve zararları ise siz üstleneceksiniz; ancak Satıcı Tarafından
Gönderilen Ürünlerin siparişlerinin Sipariş Bilgilerine ve Kargo Bilgilerine
kesinkes uygun olarak işlenmemesi halinde, kredi kartı dolandırıcılığı riskini
üstlenmeyeceğiz. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olmak üzere, İşlemlerinizi
inceleme amacıyla askıya alabiliriz, İşlemlerinizi gerçekleştirmeyi
reddedebiliriz, İşlemleriniz hakkındaki kargo güzergâhlarını kısıtlayabiliriz
ya da İşlemlerinizi durdurabilir ve/veya iptal edebiliriz. Sizden bu yönde bir
talepte bulunduğumuz takdirde, Ürünlerinize ilişkin siparişleri durduracak
ve/veya iptal edeceksiniz (ancak ilgili taşıma veya sevkiyat kuruluşuna
Ürünlerinizin transferini gerçekleştirdiyseniz, söz konusu taşıma veya kargo
kuruluşunun teslimatı durdurmasını ve/veya iptal etmesini sağlamak için ticari
açıdan makul tüm çabayı göstermeniz gerekmektedir). Durdurduğumuz veya iptal
ettiğimiz sipariş için ödeme yapmış olan her müşteriye yaptığı ödemeyi (Madde
S-2.2
 uyarınca) iade edeceksiniz.

S-2. Satış ve Gönderim, Geri Ödeme ve İade

S-2.1. Satış ve Gönderim. Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti
Şartlarında (eğer
Toplasepeti.com  Lojistik Hizmetini kullanıyorsanız)
aksi belirtilmediği sürece
Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmeti için kayıt yaptırmayı
seçtiğiniz veya kullanmakta olduğunuz
Toplasepeti.com ‘da Satış Hizmetine
ilişkin olarak, (a) Her halükarda ilgili Sipariş Bilgilerine, bu Hizmet
Şartlarına, İş Çözümleri Sözleşmesine ve sizin sunduğunuz ve sipariş anında
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
gösterilen şartların tamamına uygun olacak ve bu faaliyetlere ilişkin risklerin
tamamı yalnızca sizin sorumluluğunuzda olacak ve sizin tarafınızdan
üstlenilecek şekilde:
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile gönderilmeyen Ürünlerinizi, temin etmek, satmak, ifa
etmek nakletmek ve teslim etmekle; ve
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile
gönderilen Ürünlerinizi temin etmek ve satmakla yükümlüsünüz; (b)
Ürünlerinizden her birini ticari açıdan makul şekilde paketleyecek ve Tahmini
Kargoya veriliş tarihinde veya bu tarihten önce göndereceksiniz; (c) Sipariş
Bilgilerine her iş gününde en az bir kere erişeceksiniz; (d) ilgili siparişin
verildiği anda
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde görünen şart ve koşullarınıza (ki bu şart ve koşullar,
işbu İş Çözümleri Sözleşmesine uygun olacaktır) göre izin verilen haller ve İş
Çözümleri Sözleşmesi tahtında gerekli olan haller haricinde, İşlemlerinizden
hiçbirini iptal etmeyeceksiniz; (e) Ürünlerinizi (Mevzuatın veya İş Çözümleri
Sözleşmesinin yasakladığı haller haricinde)
Toplasepeti.com İnternet Sitesi
Ürünlerinize ilişkin siparişleri buradan göndereceksiniz; (f) kargo, lojistik,
siparişin durumu ve takip hakkındaki bilgileri (eğer bu bilgiler mevcutsa),
bizim belirlediğimiz süreçleri kullanarak bizim istediğimiz şekilde
Toplasepeti.com ‘a sunacaksınız; ve
biz bu bilgileri halka açık bir şekilde sunabiliriz (g) Piyasaya Sürülme
Tarihiyle ilgili talimatların tamamına riayet edeceksiniz; (h) bu Hizmet
Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın, bu şartlar kapsamında satışa
sunulmak üzere ilan verdiğiniz tüm ürün ve hizmetlerin satıcısının siz
olduğunuzdan emin olmakla yükümlüsünüz; (i) Ürünlerinize ilişkin her kargoya,
söz konusu siparişe özel sevk irsaliyesini ve gerektiği takdirde vergi
faturalarını koyacaksınız; (j) Ürünlerinize dâhil edilen veya Ürünleriniz
hakkında sunulan tüm sevk irsaliyelerinde ve diğer belgelerde kendinizi ürünün
satıcısı ve müşterinin ilgili ürünü iade edebileceği Kişi olarak
göstereceksiniz ve (k) müşterilere Ürünleriniz hakkındaki siparişleri,
kargoları veya siparişlerin gönderilmesini onaylayan e-postalar
göndermeyeceksiniz (şu kadar ki, Ürünleriniz gönderim gerçekleşmesinden farklı
bir zamanda ödemeye hak kazandığı takdirde Ürünlerinizin gönderildiğini teyit
etmek üzere, müşterilerinize bizim makul olarak uygun bulacağımız format ve
şekilde e-postalar gönderebileceksiniz).
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile
gönderilen Ürünleriniz varsa, bunların depolanması, gönderilmesi ve teslimatı
için
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti Şartları uygulanacaktır.

S-2.2 İptaller, İadeler ve Geri Ödemeler. Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile
gönderilmeyen Ürünlerinizin tamamı hakkındaki iptalleri, iadeleri, geri
ödemeleri ve düzeltmeleri, bu Hizmet Şartlarına ve ilgili siparişin verildiği
anda
Toplasepeti.com İnternet Sitesinde yayımlanan Toplasepeti.com Geri Ödeme
Politikalarına ve Program Politikalarına uygun olarak kabul etmeniz ve işleme
almanız gerekmektedir. Biz de, müşterileri Ürünlerinizin söz konusu
politikalara tabi olduğu yönünde bilgilendirebiliriz. Program Politikalarında
aksi belirtilmediği sürece, İşlemlerinizle ilgili olarak müşterilerinize
sunmanız gereken geri ödemeleri ve düzeltmeleri (vergiler, kargo ve kargoya
hazırlık veya diğer ücretler dâhil olmak üzere) ve ödemeniz gereken diğer
meblağları, hesabınız için kullanımınıza açtığımız özelliği kullanarak tespit
edecek ve hesaplayacaksınız. Bu özelliği herhangi bir zamanda önceden
bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya sona erdirebiliriz. Bu özellik,
Program Politikalarına ve bu İş Çözümleri Sözleşmesinin şartlarına tabidir. Bu
ödemelerin tamamını
Toplasepeti.com üzerinden yönlendireceksiniz. Müşterilere bu ödemeleri (Ürününüzü satın
almak için kullanılmış olan ödeme şekliyle aynı ödeme şeklini kullanmak
suretiyle) biz yapacağız; siz ise bu şekilde ödenen tüm meblağlar için, işbu
Sözleşmenin Hizmet Ücreti Ödemeleri maddesine uygun olarak bize geri
ödeyeceksiniz.
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünlerinizin tümü için, geçerli teklifin
yapıldığı andaki
Toplasepeti.com Geri Ödeme Politikaları uygulanır ve siz bunlara uymakla yükümlüsünüz. Tüm
geri ödemeleri ve düzenlemeleri Hukuken öngörülen süreler içerisinde ve her
halükarda söz konusu yükümlülüğün doğmasından sonraki otuz (30) takvim günü
içerisinde derhal yerine getireceksiniz.

S-3. Ürünlerinizle İlgili Sorunlar

S-3.1 Teslimat Hataları, Aykırılıklar, Ürünün Geri Çağrılması. Ürünlerinize
ilişkin siparişlerin gönderilmemesinden, Ürünlerinizin teslim edilmemesinden
veya yanlış teslim edilmesinden, Ürünlerinizin çalınmasından ya da Ürünlerinize
ilişkin siparişlerin gönderilmesiyle veya Ürünlerinizin teslimatıyla bağlantılı
diğer hatalardan veya eylemlerden, bunlara (a) Madde S-1.4 kapsamında
Toplasepeti.com ‘un sorumlu olduğu bir kredi kartı dolandırıcılığının neden olduğu, veya
(b) aldığımız Sipariş Bilgilerini size sunmamamızdan veya adres doğrulamasından
kaynaklanan haller haricinde siz sorumlu olacaksınız. Bir önceki cümleye bağlı
kalmaksızın,
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünlerinizin, eğer varsa, teslim
edilmemesine, yanlış teslimine, çalınmasına veya bu Ürünlerinizin gönderilmesi
ve teslim edilmesi ile bağlantılı olan diğer hatalar veya eylemlere
Toplasepeti.com Lojistik Hizmeti
Şartları uygulanacaktır. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak
sunulan diğer ürünlerin, niteliklere uygun olmamalarından veya ayıplı
olmalarından, Ürünlerinizin ve bu diğer ürünlerin idari karar veya özel karar
gereği geri çağrılmasından ve bunlar hakkındaki güvenlikle ilgili endişelerden
de siz sorumlu olacaksınız. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak
sunduğunuz diğer ürünlerin idari karar veya özel karar gereği geri çağrıldığını
öğrenir öğrenmez bize bildirimde bulunacaksınız. İşbu Sözleşme kapsamındaki
yükümlülüklerinizi ifa etmenizin iadelere, taleplere, uyuşmazlıklara,
şartlarımızın veya politikalarımızın ihlaline ya da
Toplasepeti.com ‘un veya üçüncü
kişilerin başka risklere maruz kalmalarına neden olabileceğini tespit ettiğimiz
takdirde
Toplasepeti.com ‘un veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı risklerin devam ettiğini tespit
ettiğimiz sürece, herhangi bir Ürününüzle ilgili olarak müşteriye para iadesi
yapılıp yapılmayacağını, düzeltme yapılıp yapılmayacağını veya ikame ürün
sunulup sunulmayacağını tespit etmek dâhil olmak üzere, bu riskleri
azaltabiliriz . 

S-3.2 A’dan Z’ye Garanti ve Geri Ödeme. Eğer size Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
sunulan “A’dan Z’ye Garanti” kapsamında bir talep ya da
İşlemlerinizden herhangi birini ilgilendiren, Ürünlerinizin satışa sunulması,
satılması veya siparişlerin gönderilmesi ile ilgili bir geri ödeme talebi veya
sair bir uyuşmazlık bildirimi aldığımızı bildirirsek, bununla ilgili kararımıza
itiraz etmek üzere 30 gününüz olacaktır. Herhangi bir talep, geri ödeme talebi
veya uyuşmazlığın sizin sorumluluğunuzda olduğunu değerlendirmemiz halinde (i)
bunları müşteriye rücu etmeyeceksiniz, ve (ii) müşterinin ödediği meblağı (tüm
vergiler, ilgili kargo ve kargoya hazırlık ücretleri dâhil, ancak bizim
alıkoyduğumuz, Madde S-4’te tamamlandığı üzere, ilgili Satış Komisyonları hariç
olmak üzere), asıl işlemle bağlantılı olan tüm ücret ve masrafları (kredi
kartı, banka veya sair ödeme işleme, ibraz ücretleri veya cezaları gibi), ve
ilgili geri ödeme ve iade bedellerini (tarafımızca ödenebilir olduğu ölçüde)
bize geri ödemekle yükümlü olacaksınız.

S-4. Ücretlendirme

Toplasepeti.com ‘da Satış uyarınca satıcı hesabınızın kaydedilmesine ilişkin masrafı ve
hesabın devamlılığına ilişkin sürekli olarak doğan masrafları karşılamak için
bizi (a) geçerli Satış Komisyonunu; (b) her türlü geçerli Değişken Satış
Ücretini ve (c) iade edilmeyen
Toplasepeti.com ‘da Satışa Abonelik
Ücretini Banka Hesabınıza borç kaydedebilmemiz konusunda gayri kabil-i rücu
yetkilendirmektesiniz ve/veya bunları ödeyeceksiniz .
Toplasepeti.com ‘da Satışa Abonelik
Ücreti, işbu Sözleşme süresince her ay peşin olarak (veya uygulanabilir ise her
bir işlem başına) ödenebilir olacaktır. 
” Toplasepeti.com ‘da Satışa
Abonelik Ücreti”
, bu ücretin ödenmesi gereken an itibarıyla Toplasepeti.com  İnternet Sitesinde bu ücret olduğu
belirtilen ücreti ifade eder. Her İşleminiz için, (x) 
“Satış
Hasılatı”
, İş Çözümleri Sözleşmesinde belirtilen anlama sahiptir; (y) “Değişken Satış
Ücreti”
, Toplasepeti.com İnternet Sitesinde belirtilen ilgili ücreti, şayet varsa, ifade etmektedir;
ve (z) 
“Satış Komisyonu”, Toplasepeti.com İnternet Sitesi
vasıtasıyla İşleminizden elde edilen Satış Hasılatının, İşleminizin konusu olan
ürünün
Toplasepeti.com tarafından belirlenen kategorisine dayanan ilgili yüzdesini ifade eder.
Ancak şu kadar ki, Satış Hasılatı şu iki halde bizim tarafımızdan belirlenen
sevkiyat masraflarını içermeyecektir: (i) yalnızca
Toplasepeti.com Hizmeti ile gönderilen
ürünlerden oluşan İşlemleriniz, ve (ii) Bireysel satış planındaki satıcılar
açısından, İşleminizin yalnızca Medya Ürünlerinden oluşması. Aksinin
düzenlendiği haller haricinde, bu Hizmet Şartlarında öngörülen tüm parasal
meblağlar Yerel Para Birimi üzerinden belirtilecek ve işbu Sözleşmede öngörülen
tüm ödemeler Yerel Para Birimiyle gerçekleştirilecektir.

Sizin bize veya iştiraklerimize ödemeniz gereken her türlü ücretlere
uygulanacak vergiler ve ek vergilerden siz sorumlu olacaksınız.

S-5. Satış Hasılatının Ödenmesi ve Geri Ödemelerin Yapılması

İşbu Sözleşmede (ve İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 2 de dâhil olmak
fakat bununla sınırlı olmamak üzere) aksinin belirtildiği haller haricinde, biz
veya bağlı şirketlerimiz tarafından tahsil edilen ve fakat ödeme tarihinden iki
(2) iş günü öncesi (
“Ödeme Hesaplama Tarihi”) itibarıyla size daha önce ödemesini
yapmamış olduğumuz (ve sizin de, kargolanması ve kargoya hazırlanması da dâhil
olmak üzere Ürünlerinizin satışı ve gönderimi için eksiksiz olarak yapılmış bir
ödeme olduğunu kabul ettiğiniz) Satış Hasılatını (İhtiyati Fon’da tutulan veya
başka bir sebeple kullanılamayacak meblağlar hariç olmak üzere) (a) bu
meblağlar üzerinden ödenmesi gereken Satış Komisyonunu; (b) söz konusu
meblağlarla ilgili olarak vadesi gelen Değişken Satış Ücretini (eğer varsa);
(c) vadesi gelen
Toplasepeti.com ‘da Satışa Abonelik Ücretlerini ve (d) Toplasepeti.com İnternet Sitesiyle
bağlantılı olarak alıcılara ödenmesi gereken meblağları çıkardıktan sonra, iki
haftada bir (yani 14 günde bir) (yahut kendi seçimimize göre daha sık
aralıklarla) size ödeyeceğiz . Banka Hesabınız hakkındaki bilgileri ilk olarak
paylaşmanız veya daha sonra değiştirmeniz üzerine,
Toplasepeti.com  İnternet Sitesi hakkındaki Ödeme Hesaplama
Tarihi en fazla 14 takvim günü kadar ertelenecektir. Ödemelerin size yapılması
sürecini başlatma veya söz konusu ödemenin size yapılmasını sağlama hakkınız
bulunmamaktadır. İşlemlerinizden herhangi biriyle ilgili olarak bir müşterinize
geri ödeme yapmanız ve bu geri ödemenin bizim (veya bağlı şirketlerimizin)
üzerinden yönlendirilmesi halinde, sonraki Ödeme Hesaplama tarihinde, (Madde
S-7’de öngörüldüğü ölçüde geri ödenen vergiler de dâhil olmak üzere) müşteriye
geri ödediğiniz Satış Komisyonu miktarını, size geri ödeyeceğiz; ancak şöyle ki
bir Medya Ürünü için Satış Hasılatının tamamen geri ödenmesi halinde, sizin
bize ödemiş olduğunuz Değişken Satış Ücretinin miktarını eksiksiz olarak size
geri ödeyeceğiz (ve bir Medya Ürününün Satış Hasılatının kısmen geri ödenmesi
halinde, bize ödediğiniz Değişken Satış Ücretini size geri ödemeyeceğiz).
Toplasepeti.com  geri ödemeleri işleme almak için işletim
ücreti talep etme hakkını saklı tutar. İşbu Madde uyarınca size muhtelif zamanlarda
yapacağımız geri ödemeleri, size yapacağımız bir sonraki ödemeyle birlikte
yapacağız .

S-6.  Toplasepeti.com ‘un İnternet Siteleri ve Hizmetleri

Toplasepeti.com, internet sitelerinin, ürün seçiminin ve Toplasepeti.com  İnternet Sitesindeki her bir ürünün veya
ilanın tasarımını, içeriğini, işlevselliğini, erişilebilirliğini ve uygunluğunu
ve diğer yönlerini, ve tüm Hizmetlerin, sizin tarafınızdan kullanımları da
dâhil olmak üzere tüm yönlerini, belirleme hakkına sahiptir.
Toplasepeti.com işbu haklarından
herhangi birini devredebilir veya sorumluluklarını başkalarına delege edebilir.

S-7. Vergiye İlişkin Hususlar

Genel Şartlara ilave olarak ve Program Politikalarında aksi belirtilmedikçe
veya
Toplasepeti.com tarafından önceden yazılı şekilde kabul edilmedikçe, sizin Ürünleriniz
için belirttiğiniz fiyata KDV, gümrük vergisi, gider vergisi ve bu satışla
bağlantılı olarak ödenmesi gerekebilecek diğer vergilerin dâhil olduğunu kabul
etmektesiniz.

Yukarıdaki ifadenin genel niteliğine halel gelmeksizin:

1.
Türkiye’de yerleşik ve vergi kaydı olan bir işletme, bir başka kuruluş veya
bir gerçek kişiyseniz işburada (i)
Toplasepeti.com ‘a sunduğunuz Türkiye vergi numarasının Türkiye’de
işlettiğiniz işletmeye ait olduğunu ve bu işletmenin Türkiye’de kurulmuş
olduğunu; (ii) hizmetler hakkındaki işlemlerin tamamının,
Toplasepeti.com ‘a sunduğunuz vergi
kayıt numarasıyla bağlantılı işletme tarafından gerçekleştirilen işle ilgili
işlemler olacağını ve (iii) sunduğunuz Türkiye vergi numarasının ve diğer tüm
bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve söz konusu bilgilerde
herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde
Toplasepeti.com ‘u derhal
bilgilendirerek, ilgili bilgileri güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt
etmektesiniz .

2.    Toplasepeti.com, ek bilgi talep etme
ve satıcı hesabı hakkındaki her türlü bilgiyi (vergi kayıt numaranızı da
kapsayacak ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) size ya da hukuken izin
verildiği ölçüde ilgili idari kurum veya kuruluşa başvurmak suretiyle teyit
etme hakkını saklı tutar. İdari kurum veya kuruluşlara başvurarak söz konusu
bilgileri talep etmemiz ve almamız için bize gayrikabili rücu olarak yetki vermektesiniz.
Talebimiz üzerine bize ek bilgiler sunmayı da kabul etmektesiniz.

3.    Kanunen öngörülen
durumlarda henüz fatura edilmeyen ilgili KDV’yi size fatura etme hakkımızı
saklı tutmaktayız.

4.    Ödenecek ücretlere
ilişkin faturalar, net satışlarınız (tüm satışlardan iade edilenlerin
çıkarılması ile hesaplanır) esas alınarak, aylık faturalama dönemi içerisinde
düzenlenecektir.

5.    Toplasepeti.com tarafından size
sunulan hizmetlere ilişkin faturaları elektronik fatura formatında ve
belirlenen teslimat yöntemine uygun olarak almayı kabul edersiniz.

 

Toplasepeti.com ‘da Satışa İlişkin Tanımlar

” Toplasepeti.com Geri Ödeme Politikaları”, Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
yayınlanan ve
Toplasepeti.com İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan ürünlere uygulanan ürün iade ve geri
ödeme politikalarını ifade eder.

“Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi”, Ürünlerinize ilişkin
olarak, (a) (müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren başlayan)
kargoya uygunluk süresinin sonunu veya sizin Ürününüzle ilgili olarak
envanterde/ürün veri bilgisinde belirttiğiniz kargoya uygunluk tarihini, ya da
(b) Ürününüzle ilgili envanterde/ürün veri bilgisinde kargoya uygunluk tarihini
bilgisi vermiyorsanız veya Ürününüz
Toplasepeti.com ‘un iki (2) iş günü
içerisinde gönderilmesi gerektiğini belirlediği ürün kategorilerinden birine
giriyorsa, müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren iki (2) iş günü
sonrasını ifade eder.

“Alış Fiyatı”, alıcının Ürününüz için ödediği veya ödemesi gereken
(vergileri ve gümrük vergilerini de kapsayan) toplam brüt miktarı ifade eder.

“Ödeme Hesaplama Tarihi”, Madde S-5’de tanımlandığı anlamı ifade
eder.

“Gerekli Ürün Bilgileri”, Belirli bir Toplasepeti.com İnternet Sitesiyle
alakalı olarak, Ürünlerinizden her birine ilişkin olarak (ilgili Program
Politikalarında açıkça bunların aranmadığı belirtilmiş olmadıkça) (a) varsa
bulunduğu yer özelinde mevcudiyet durumunu ve seçenekleri, zamanlamaya ilişkin
yol gösterici ilkeleri ve hizmet iptal politikalarını da kapsayan açıklamaları;
(b) lisans ve yetkili merciler tarafından verilmiş üretim izinlerini
numaralarını ve
Toplasepeti.com ‘un makul olarak talep edebileceği diğer ayırt edici bilgileri; (c) stokta
bulunma, uygunluk, kargo sınırlamaları ve şartları bilgilerini ve Gönderim
Bilgilerini (
Toplasepeti.com ‘un zaman içerisinde düzenleyeceği kategorilere uygun olmak kaydıyla); (d) Toplasepeti.com ‘un zaman içerisinde
belirleyeceği her
Toplasepeti.com ürün kategorisi ve arama yapısı dâhilindeki kategoriyi; (e) sadece
Ürününüzü betimleyen,
Toplasepeti.com ‘un görsellerle ilgili tüm kurallarına uygun olan ve ek herhangi bir logo,
metin veya sair işaret içermeyen dijital görseli; (f) Alış Fiyatını; (g) kargo
ve kargoya hazırlık ücretlerini (bunlarla ilgili standart işlevlere ve Program
Politikalarına uygun olmak kaydıyla); (h) geçerli Mevzuatın Ürününüzün satışa
sunulması, pazarlanması, reklamının yapılması veya satışıyla bağlantılı olarak
teşhir edilmesini gerekli kıldığı metinler, sorumluluk sınırlamaları, uyarılar,
bildirimler ve etiketler ile sair içeriği; (i) müşterinin ürünü satın almadan
önce söz konusu ürünle ilgili olarak bilmesi gereken satıcı şartlarını,
ücretleri veya diğer şart ve koşulları; (j) markayı; (k) modeli; (l) ürün
boyutlarını; (m) ağırlığı; (n) teknik özelliklerin sınırlı bir listesini; (o)
Ürününüzün kataloğumuzda mevcut bulunan aksesuarlarının SKU ve EAN/UPC numaralarını
(ve makul olarak talep edebileceğimiz diğer ayırt edici bilgileri); (p)
Ürününüzün mevcut bulunduğu ve oradan gönderileceği bölgeyi veya ülkeyi ve (q)
makul olarak talep edebileceğimiz diğer bilgileri (örneğin kullanılmış veya
yenilenmiş ürünlerin durumunu) ifade eder.

” Toplasepeti.com ‘da Satış Satışa Sunulma Tarihi”, bir Ürününüzün Toplasepeti.com İnternet Sitesinde
satılması için ilk ilanın yayımlandığı tarihi ifade eder.

“Kargo Bilgileri”, Ürünlerinize ilişkin olarak tahmini
veya vaat edilen kargoya veriliş ve/veya teslim tarihini ifade eder.

“Piyasaya Sürülme ve Son Kullanma Tarihi”, eğer varsa, bir
ürünün üreticisi, distribütörü ve/veya lisans vereni tarafından belirtilen, bu
tarihten önce söz konusu ürün hakkındaki belirli bilgilerin ürünün üretim
tarihi ve ürünün son kullanma tarihinin ürün ambalajında açık bir şekilde
belirtilmesi gerekmektedir.

“İşleminiz”, İş Çözümleri Sözleşmesinde tanımlanmaktadır; ancak
işbu Hizmet Şartlarında, sadece
Toplasepeti.com ‘da Satış üzerinden
yapılan tüm işlemleri ifade eder.

Topla Sepeti Elektronik Pazarlama Tic. Ltd. Şti.